Skip to main content

Anonimizacja danych osobowych kontrahenta uniemożliwia identyfikację danej osoby (karta kontrahenta) oraz dokumentów z nią powiązanych. Tego procesu może dokonać użytkownik programu, który ma w zakładce Parametry cd zaznaczony parametr Prawo do anonimizacji danych osobowych w Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy.

Operator o takim uprawnieniu ma dostępną opcję anonimizacji danych w Menu/Ogólne.

Wybranie tej opcji przenosi nas na formularz Anonimizacji danych osobowych, na którym wybieramy kontrahenta, dla którego chcemy przeprowadzić ten proces. Program sprawdza czy kontrahent, którego zaznaczyliśmy, posiada dokumenty, które blokują możliwość anonimizacji.

Parametr blokady dostępny jest w lokalizacji Konfiguracja/Firma/Ogólne/Dane osobowe i domyślnie przyjmuje wartość pięciu lat, ponieważ minimalny okres przechowywania dokumentów prawno-podatkowych w Polsce wynosi 5 lat (można go edytować). Zaznaczenie parametru Anonimizuj pomimo nierozliczonych płatności/ rozrachunków– umożliwia przeprowadzenie anonimizacji kontrahenta niezależnie od daty nierozliczonych płatności/zapisów w module Kasa/Bank bądź nierozrachowanych rozrachunków w przypadku księgowości kontowej.

Jeżeli program nie natrafił na dokumenty uniemożliwiające anonimizację na formularzu uaktywnia się przycisk Anonimizuj. Jego naciśnięcie wywołuje komunikat z ostrzeżeniem, iż dane osobowe kontrahenta zostaną bezpowrotnie usunięte ze wszystkich dokumentów z nim powiązanych oraz karta kontrahenta zostanie ustawiona jako nieaktywna. W tym momencie można odrzucić funkcję przeprowadzenia anonimizacji lub ją potwierdzić.