Skip to main content

VAT_500Z początkiem lipca wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy o podatku od towarów i usług. Są one na tyle istotne, że w wielu przypadkach będą wymagać przeprowadzenia aktualizacji systemów księgowych. Dotyczą one przede wszystkim podatku VAT, naliczanego w związku z: obrotem paliwa, towarami objętymi odwrotnym obciążeniem, towarami wrażliwymi, kaucją gwarancyjną, ulgą za złe długi oraz informacją podsumowującą w obrocie krajowym. Wszystkie najważniejsze zmiany, wprowadzone Ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, które będą miały wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych w zakresie podatku VAT omawiamy poniżej.

Odliczanie VAT naliczonego przy nabyciu oraz imporcie paliwa

Możliwość dotyczy osób korzystających z samochodów do tzw. celów mieszanych (nie tylko do działalności gospodarczej) będą one miały prawo do odliczenia 50% VAT naliczonego z tytułu nabycia oraz importu paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych.

Solidarna odpowiedzialność przy sprzedaży towarów wrażliwych

W przypadku towarów wymienionych w poz. 28a-28c załącznika nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, odwrotne obciążenie VAT będzie stosowane od 1 lipca 2015, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekroczy 20 000 PLN.

Katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia

Nowelizacja poszerza katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia o:

  • blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,
  • złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego,
  • telefony komórkowe, w tym smartfony, a także laptopy, tablety, notebooki i konsole do gier.

Zmiany w regulacjach dotyczących kaucji gwarancyjnej

Nowe przepisy m.in. zwiększają wysokość kaucji gwarancyjnej. Wysokość jej powinna odpowiadać co najmniej 1/5 kwoty podatku należnego od przewidywanej w danym miesiącu wartości sprzedaży towarów, o których mowa w załączniku nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże kaucja nie może być niższa niż:

  • 200.000 zł, w przypadku dostawy towarów wymienionych w pozycjach 1-9 oraz 12-17 załącznika nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług,
  • 1.000.000 zł, w przypadku dostawy towarów wymienionych w pozycjach 10 i 11 załącznika nr 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

W ustawie znajdują się również regulacje dotyczące wymogu oprocentowania kaucji. Składane w formie depozytu kaucje mają podlegać oprocentowaniu według stawki na poziomie 30 proc. stopy depozytowej. Oprocentowanie ma być przekazywane wraz ze zwrotem kaucji. Dokładna kwota zostanie w takiej sytuacji określona w stosownym postanowieniu.

Informacja podsumowująca w obrocie krajowym

Celem uszczelnienia systemu odwróconego obciążenia oraz realizacji warunku wprowadzenia tego systemu w odniesieniu do niektórych towarów został wprowadzony obowiązek w zakresie dostaw objętych tym systemem składania krajowych informacji podsumowujących, w obrocie krajowym, zawierających zbiorcze informacje o dokonanych przez nich transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, z tytułu których podatek powinien rozliczyć nabywca.

Wprowadzony zostanie obowiązek składania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informacji podsumowujących VAT-27 zawierających dane o dokonanych transakcjach objętych krajowym odwrotnym obciążeniem (do 25. dnia miesiąca następującego po danym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym)).

Ulga na złe długi

Obecnie przepisy obowiązujące w zakresie ulgi na złe długi nie przewidują możliwości skorzystania z nich przez wierzyciela, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Natomiast w takie sytuacji występuje obowiązek korekty podatku naliczonego po stronie dłużnika. Od 1 lipca 2015 zasada ulega zmianie. W przypadku, gdyż dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego bądź w trakcie likwidacji, nie będzie miał obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego.

W zakresie stosowania instytucji ulgi na złe długi ustawodawca również odstąpił od warunku dotyczącego braku możliwości skorzystania z ulgi na złe długi przez wierzyciela w przypadku, gdy miedzy dłużnikiem a wierzycielem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym, lub wynikających ze stosunku pracy. Istnienie wskazanych powiązań nie będzie już przeszkodą do zastosowania tej instytucji.

Aby dowiedzieć się więcej o aktualizacji Państwa systemu księgowego do aktualnego stanu prawnego, prosimy o kontakt z działem ERP firmy POLKAS:

  • pod numerem telefonu: 12 634 05 44,
  • lub e-mailowo: erp@polkas.pl.