Skip to main content

Dotacje unijne są niewątpliwie jedną z szans na rozwój przedsiębiorstw sektora MSP. Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy projektach informatycznych objętych dofinansowaniem w ramach działania 8.2 Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Z działania 8.2 POIG dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które polegają na wdrożeniu elektronicznego biznesu typu B2B oraz systemów ERP. Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które obejmują relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorstwami w oparciu o zawarte umowy (chodzi tutaj o umowy cywilnoprawne zawarte przed dniem złożenia wniosku). Przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie musi mieć podpisane umowy z co najmniej z dwoma innymi przedsiębiorcami z którymi planuje współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne pozwalające na automatyzacje procesów biznesowych oraz koordynację działań między tymi podmiotami.

Dofinansowanie w ramach działania 8.2 może wynieść od 20.000,00 PLN do 2.000.000,00 PLN.

Wysokość oferowanego wsparcia w ramach programu zależy od następujących czynników:

  1. lokalizacji,
  2. wielkość przedsiębiorstwa,
  3. rodzaju wydatków poniesionych w ramach projektu,

Termin składania dokumentów i nabór wniosków trwają  od 15 października 2012r. do 9 listopada 2012r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem wsparcie nie może być udzielone dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w następującym zakresie:

  1. produkcji lub wprowadzenie do obrotu wyrobów tytoniowych,
  2. produkcji lub wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych,
  3. produkcji lub wprowadzenia do obrotu treści pornograficznych,
  4. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią lub amunicją,
  5. gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
  6. produkcji lub wprowadzenia do obrotów środków odurzających, substancji psychotropowych.

W ramach firmy PolKas oferujemy pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań do wymogów określonych przez ustawodawcę. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat dofinansowania prosimy o kontakt z naszym Działem Handlowym pod numerem tel. 12 634 05 44.