Skip to main content

Sage Symfonia Kadry Płace21 marca 2016 została udostępniona najnowsza wersja Sage Symfonia Kadry i Płace 2016.c. Obsługuje ona wprowadzone w ostatnim czasie nowelizacje prawne, a do najbardziej istotnych należą:

  • zmiany w urlopach rodzicielskich, związane z nowelizacją kodeksu pracy (Dz.U. 2015r. poz. 1268), w zakresie zasad udzielania oraz wymiarach urlopów związanych z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka
  • modyfikacje wynikające z wprowadzenia minimalnej wysokości wypłacanego zasiłku macierzyńskiego. Miesięczna kwota zasiłku pomniejszona o zaliczkę na podatek, nie może być niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego, które w tym roku wynosi 1 000 zł
  • zaktualizowane wzory wniosków związanych z rodzicielstwem
  • nowe zasady oskładkowania umów cywilnoprawnych, w przypadku, gdy osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu do momentu, kiedy łączna podstawa wymiaru składek w ramach miesiąca osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę
  • nowe wzory umów o pracę na czas określony
  • aktualizacja formularzy ZUS Z-3 i ZUS Z-3a wraz z możliwością eksportu do portalu ZUS PUE.Dodatkowo, nowa wersja, między innymi umożliwi import e-zwolnień z portalu ZUS PUE. Po szczegóły zapraszamy do konsultantów POLKAS.
]]>