Skip to main content

Od 1 stycznia 2014 roku ulegną zmianie obowiązujące dotychczas przepisy Ministerstwa Finansów z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie podatku VAT.

Zmiany dotyczyć będą w szczególności:

  • zasad wystawiania faktur,
  • definicji faktury
  • faktur korygujących,
  • terminu wystawiania faktur
  • określeniu podstawy opodatkowania
  • określenia momentu powstania obowiązku podatkowego
  • zwolnienia od towarów używanych
  • odliczenia VAT od dokonanych zakupów
  • obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej
  • usług wykonywanych tylko częściowo

Od stycznia 2014 roku zostanie wprowadzona definicja faktury. Zgodnie z tym, za fakturę zostanie uznany każdy dokument, zawierający dane, które wskazuje ustawa. Zmiany dotyczą również terminu wystawiania faktur. Zgodnie z zasadami fakturę należy wystawić nie później, niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę lub dostarczono towar oraz nie wcześniej, niż 30 dnia przed wykonaniem usługi lub dostawą towaru lub otrzymaniem całości lub części zapłaty (dotyczy faktur zaliczkowych). Zmieni się również podstawa opodatkowania. Nie będzie jej stanowił już sam obrót (sprzedaż netto), a wszystko co stanowi zapłatę otrzymaną z tytułu sprzedaży. Dotychczas obowiązek podatkowy związany był z terminem wystawienia faktury. Po zmianach będzie on powstawał z chwilą dostarczenia towaru lub z terminem wykonania usługi. Zmiany będą dotyczyły również  obowiązku podatkowego przy sprzedaży wysyłkowej.  W tym wypadku obowiązek podatkowy powstaje z chwilą: dokonania dostawy lub otrzymania zapłaty. Prawo do odliczenia podatku VAT będzie tak jak do tej pory powstawało wraz z momentem otrzymania faktury. Termin przysługujący na odliczenie VAT zostanie skrócony. Z nowej ustawy zniknie definicja towaru używanego. Skorzystanie ze zwolnienia nie będzie już możliwe w przypadku sprzedaży produktu używanego. Od stycznia 2014  w przypadku faktur korygujących, koniecznością będzie wskazanie przyczyny korekty. Także w przypadku usług wykonanych częściowo za które w części została określona  zapłata, obowiązek podatkowy może powstać wcześniej niż z chwilą całkowitego wykonania usługi.