Skip to main content

Opcja dodawania czynności przetwarzania danych osobowych jest dostępna w zakładce Ogólne w części Dane osobowe ikony Rejestry a następnie z rozwiniętej listy Rejestr czynności przetwarzania.

Zostanie wyświetlona lista procesów w organizacji, w których są wykorzystywane dane osobowe wraz z informacją kogo dotyczą, w jakim celu oraz jak są zabezpieczane. Można dodawać nowe, przeglądać i edytować już wprowadzone oraz usuwać niepotrzebne. Wszystkie pola formularza są opcjonalne.